Obchodní podmínky

Společnost: Extima CZ, s.r.o.
Sídlo: Poběžovická 1481/21, 148 00 Praha 4
IČO: 27641023
DIČ: CZ27641023

Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120895
Veřejný registr zpracování osobních údajů: 00061659

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Extima CZ, s.r.o., se sídlem Poběžovická 1481/21, 148 00 Praha 4, IČ: 27641023, v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120895 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování e-Programů a vzdělávání (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.3 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1 Webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese www.extima.cz (dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší informace o e-programech, poradenství a vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem (dále jen jako „služby“). Nabídka služeb zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

2.2. Webová stránka obsahuje informace o cenách jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

2.4 Smlouva o poskytování služeb se uzavírá prostřednictvím objednávky – učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka určité vzdělávací služby musí obsahovat identifikační údaje objednatele a musí z ní být zřejmé, ke které vzdělávací akci se vztahuje.

2.5 Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.6 Objednávku objednatel odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ na webové stránce.

2.7 V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.8 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku jak při uzavírání smlouvy o poskytování služeb tak při samotném poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb a při samotném poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám.

2.9 V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného poskytovatelem na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele poskytovateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

2.10 Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po přijetí platby objednatele na účet poskytovatele, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

2.11 Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. 5 podmínek.

3. Předmět smlouvy o poskytování služeb

3.1 Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude e-program po první registraci aktivní po dobu sedmi měsíců.

3.2 Poskytovatel může zajišťovat služby prostřednictvím třetích osob.

3.3 Poskytovatel vystaví objednateli po aktivním absolvování e-programu (např. plnění Cvičení, prokazatelné zavádění návyků) a po doložení Závěrečné práce „Osvědčení o absolvování e-programu“, a to vyjma poradenství, konzultací, workshopů, konferencí a jiných vzdělávacích akcích.

3.4 Objednatel souhlasí s tím, že charakteristické služby se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám e-programu, změnám ve složení vystupujících ve videu, změnám místa umístění, změnám výukových a podpůrných videí, materiálů či dokumentů). O změnách charakteristik vzdělávací akce bude poskytovatel objednatele v předstihu informovat na webových stránkách.

4. Odměna poskytovatele a platební podmínky

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za objednané služby ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

4.2 Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování a dopravu konzultanta na místo konání poradenství, konzultací, workshopů a jiných vzdělávacích akcích.

4.3 Odměna poskytovatele je splatná před poskytnutím přihlašovacích kódů do e-programu nebo poskytnutím služby, na základě objednávky či faktury, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího doručení objednateli. Objednávka či faktura bude vystavena v elektronické podobě.

4.4 Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele č. 211874808/0300 vedený u ČSOB, Na Pankráci 310/60, 14000 Praha 4 (dále jen „účet poskytovatele“).

4.5 Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.

4.6 Ohledně všech prováděných plateb doručí poskytovatel objednateli daňový doklad.

4.7 Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.8 V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Storno podmínky

5.1 I v případě, že smlouva o poskytování služeb nabude účinnosti, může se objednatel z poskytované služby odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele office@extima.cz. V případě, že k odhlášení objednatele z poskytované služby stanoveným způsobem dojde nejméně čtrnáct (14) dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká poskytovateli právo na odměnu. V případě, že k odhlášení objednatele z poskytované služby stanoveným způsobem dojde nejméně čtrnáct (14) dnů před jejím plánovaným začátkem vzniká poskytovateli právo na 50 % jeho odměny dle smlouvy o poskytování služeb. V případě, že k odhlášení objednatele z poskytované služby stanoveným způsobem dojde tři (3) a méně dnů před jejím plánovaným začátkem vzniká poskytovateli právo na 100 % jeho odměny dle smlouvy o poskytování služeb. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 10).

5.2 Odhlášení se z poskytované služby objednatelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 5.1 obchodních podmínek nemá žádné účinky (poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu).

5.3 V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

6.2 Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.3 Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti.

7. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

7.1 Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

7.2 Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, informace o předchozích objednávkách a profesní pozice (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

7.4 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

7.5 Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám.

7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8 V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.8.1 požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.8.2 požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9 Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.

7.10 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo společností poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

7.11 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

8.1 Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se služba nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

8.2 Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

9. Zvláštní ustanovení pro smlouvu uzavíranou se spotřebitelem

9.1 V případě, že je objednatel spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 9.2 až čl. 9.6 obchodních podmínek.

9.2 Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese.

9.3 Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy office@extima.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

9.4 Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.5 Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.6 Nejde-li o případ uvedený v čl. 9.5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvyo poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

10.2 Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty office@extima.cz, telefon +420 604 921 019.

V Praze, dne 23. 10. 2015
Extima CZ, s.r.o.

Zboží bylo přidáno do košíku

Aktuální akce Extimy